Tuscarora

Iroquoia (Tuscarora), 2017, oil on canvas, 90 x 66 inches